Accueile > Wettelijke voorwaarden van herijk

Wettelijke voorwaarden van herijk

De onderhavige wettelijke voorwaarden komen als een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden.

1. Keuring (inspectie) - herijk van weeginstrumenten

De keuring of herijk heeft tot doel te garanderen dat de gecontroleerde weeginstrumenten in gereglementeerd gebruik voldoen aan de wettelijke eisen inzake nauwkeurigheid. Deze herijk is verplicht om de 4 jaar.

De herijk van weeginstrumenten in gereglementeerd gebruik wordt in het kader van de BELAC accreditatie doorgevoerd onder het nr. 415-INSP, en in het kader van de erkenning door de Dienst van de wettelijke Metrologie van de FOD Economie onder het nr. P053 als keuringsinstelling van weeginstrumenten.

2. Tarief

Het tarief wordt vóór het doorvoeren van de keuring meegedeeld.

De prestatie omvat het administratief onderzoek, de metrologische keuring, het aanbrengen van het wettelijke vignet en de administratieve procedures met de Dienst van de Metrologie (Codering en verzending van het inspectieverslag aan de Dienst van de Metrologie).

De prestatie laat toe om het toestel hetzij conform (groen vignet), hetzij niet conform (rood vignet) te verklaren. Ongeacht de conclusie blijft de prestatie van de keuring door de klant verschuldigd.

3. Voorwaarden

Het te keuren materiaal dient ter volledige beschikking van de inspecteur te worden gesteld onder de gewoonlijke gebruiksvoorwaarden.    

Tijdens de keuring mag geen enkele gebruiker het materiaal manipuleren noch gebruiken.

De inspecteur behoudt zich het recht voor om te weigeren over te gaan tot de keuring indien niet kan worden voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot veiligheid, hygiëne en milieu die een invloed zouden kunnen hebben op de testresultaten.

4. Garantie van de keuring

Het resultaat van een keuring en de kalibratie van een weegschaal kunnen enkel voor de dag van de keuring worden gewaarborgd. De klant is alleen verantwoordelijk voor het juiste gebruik van zijn/haar materiaal en dus voor de duurzaamheid van de metrologische kenmerken. 

In dit opzicht kan C.A.E. geen garantie in de loop der tijd verlenen met betrekking tot de metrologische gegevens die in het kader van een keuring worden meegedeeld. 

5. Klachten en Vorderingen

De klachten en vorderingen met betrekking tot een keuringsprestatie dienen schriftelijk bij C.A.E. te worden ingediend, per email, fax of per post. Ze worden overeenkomstig de ingestelde procedure behandeld.