Accueile > AVW > Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene van toepassing zijnde voorwaarden

Elke bestelling aan onze firma gedaan is onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, en, in voorkomend geval, aan de bijzondere voorwaarden tussen partijen overeengekomen.

2. Offertes

2.1. Behoudens tegenstrijdige bepaling in onze bijzondere voorwaarden, bedraagt de geldigheidsduur van onze offertes twee maanden.

Eens deze termijn overschreden, kunnen wij deze vernietigen of herzien.

2.2. Elke bestelling die niet door een schriftelijke offerte onzentwege werd voorafgegaan zal ons slechts verbinden indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard.

3. Prijzen

3.1. Onze prijzen zijn aangeduid met de BTW niet inbegrepen.

3.2. Behoudens tegenstrijdige vermelding in onze bijzondere voorwaarden, zijn onze prijzen bedoeld voor een levering in onze instellingen te BANDE (België). Indien wij ons met het vervoer of de organisatie ervan gelasten, zullen wij de vervoerkosten aan de koper factureren.

3.3. Onze prijzen omhelzen enkel de levering van het materiaal beschreven in onze bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, en in het bijzonder het plaatsen en monteren. Ingeval deze door de koper werden besteld, worden zij in rekening gebracht boven de prijs voorzien in onze bijzondere voorwaarden.

4. Betaling

4.1. De facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na de factureringsdatum,uitgezonderd overeengekomen voorwaarden vermeld in onze prijsofferte

4.2. De betalingen moeten gebeuren op de zetel van onze vennootschap.

4.3. Elke op de vervaldatum onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest opbrengen van 1.5 % per maand.

4.4. Zij zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een vaste vergoeding van 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, bij wijze van schadevergoeding, met minimum 150€.

4.5. Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zal de onmiddellijke opeisbaarheid met zich brengen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van alle andere facturen.

5. Levering

5.1. Behoudens uitdrukkelijke waarborg verleend in onze bijzondere voorwaarden, zijn de leveringstermijnen aangegeven in onze bijzondere voorwaarden ten indicatieve titel. Enkel een belangrijke vertraging die totaal aan ons te wijten is kan onze verantwoordelijkheid in het gedrang brengen.

5.2. Behoudens uitdrukkelijke vermelding in onze bijzondere voorwaarden, zullen de leveringen FCA uitgevoerd worden in onze instellingen te BANDE - België (INCOTERMS ICC 2010)

5.3. De koper zal in onze instellingen levering moeten nemen van het verkochte materiaal ten laatste binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van een bericht dat hem verwittigt dat het ter zijner beschikking staat.

5.4. De koper zal alle risico's op zich nemen, na de levering, in het bijzonder deze met betrekking tot het vervoer, zelfs indien wij ons hiermee gelasten, of met de organisatie ervan.

5.5. Indien er bij de levering een defect in het goed vastgesteld wordt, dient de koper de leverancier hiervan te verwittigen binnen de 7 kalenderdagen (via email bericht met ontvangstbewijs) en foto's van de verpakking en het defecte materiaal er bij te voegen, of door het goed zelf terug naar onze firma te sturen. Zonder deze elementen kan er geen beroep op de garantie worden gedaan.

6. Voorbehoud van eigendom

De geleverde goederen zullen de eigendom blijven van onze firma tot de volledige betaling van de prijs aan onze firma.

7. Goedkeuring

Het geleverde materiaal zal geacht worden door de koper aanvaard te zijn, ten laatste 7 kalenderdagen na de levering, behoudens duidelijke en omstandige reclamatie, betekend per email bericht met ontvangstbewijs, VOOR het verstrijken van deze termijn.

De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken, dit wil zeggen al deze die de koper kon opsporen op het ogenblik van de levering of binnen de 7 kalenderdagen die volgden dank zij een aandachtige en ernstige controle, namelijk deze met betrekking tot de kenmerken en het functioneren van het materiaal.

8. Waarborg

8.1. Onze waarborg geldt 2 jaar vanaf de leveringsdatum. Hij is beperkt tot de vervanging of tot de kosteloze herstelling (stukken en arbeidsloon) van het defecte materiaal, namelijk met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop of van schadevergoeding.

8.2. De koper moet op zijn kosten en risico's het defecte materiaal terugsturen naar onze instellingen teneinde over te gaan tot de vervanging of de herstelling ervan. Wij zullen de kosten van terugzending naar de koper op ons nemen , ingeval het materiaal wel degelijk defect was.

8.3. De waarborg kan slechts in werking treden ingeval de volgende voorwaarden verenigd zijn:

- het gebrek maakt in belangrijke mate het materiaal ongeschikt voor het gebruik waartoe het normaliter wordt bestemd of voor een bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere verkoopsvoorwaarden;

- het materiaal werd op de gepaste wijze gemonteerd en geplaatst;

- het materiaal wordt gebruikt onder normale omstandigheden en op de voorziene bestemmingsplaats (of -regio); de waarborg kan met name niet worden toegepast ingeval van gebruik van het materiaal onder abnormale of bijzondere omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopsvoorwaarden zouden vermeld zijn, ingeval van normale slijtage, ingeval van slecht onderhoud, van wijzigingen, van demontage of herstelling van het materiaal, door een persoon die geen beroepsgekwalificeerde is, of die niet door C.A.E. specifiek erkend zou zijn; ingeval van ongeval, van overdreven gebruik, van fysieke (b.v. vocht) externe invloeden, van klimatische, elektrische of andere invloeden, waarvan de oorzaak niet tot de aansprakelijkheid van C.A.E. kan worden herleid.

- de koper heeft binnen de opgelegde termijn de fabrikant of zijn plaatselijke vertegenwoordiger gecontacteerd om het gebrek te melden en over te gaan tot de gebruikelijke verificaties en controles die elke interventie voorafgaan.

8.4. De ijking van de weegschalen wordt gewaarborgd vanaf de datum waarop het controleattest (conformiteitsattest) is opgemaakt. De koper is alleen verantwoordelijk voor het correcte gebruik van zijn materiaal en dus voor de duurzaamheid van zijn metrologische kenmerken. Derhalve wordt een latere storing van het toestel wiens oorzaak niet door de waarborgvoorwaarden gedekt wordt niet door de waarborg gedekt.

8.5. De waarborg van twee jaar geldt niet voor toebehoren zoals printers, noch voor verbruiksgoederen zoals batterijen, kabels, adapters, printerkop voor printer, ...

8.6. Om het voordeel van de waarborg te kunnen inroepen, moet de koper ons, op een duidelijke en omstandige wijze, alle reclamaties doen kennen, met betrekking tot de gebreken bedoeld in onderhavig artikel, bij email bericht met ontvangstbewijs, binnen een termijn van maximum één maand nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normaal had moeten vaststellen.

8.7. Een vervanging of herstelling tijdens de waarborgperiode verlengt niet de duur van de waarborgperiode.

9. Beperking van de verantwoordelijkheden

Vanaf de levering, aanvaarden wij geen enkele andere verantwoordelijkheid dan deze voorzien in artikelen 7 en 8.

Bijgevolg zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding voor ongevallen van personen, schade aan goederen die verschillend zijn van het verkochte materiaal, winstderving of ieder andere nadeel rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit de gebreken van het materiaal.

10. Ontbinding van de verkoop

Wij hebben het recht de verkoop te vernietigen, van rechtswege, bij een aanzegging aan de koper van onze wil, bij aangetekend schrijven, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, noch gerechtelijke beslissing voorafgaand aan deze betekening, ingeval van ernstige niet-uitvoering door de koper van één zijner contractuele verplichtingen, namelijk ingeval hij geen levering komt nemen van het materiaal binnen de voorziene termijn, indien hij meer dan 30 kalenderdagen in achterstand van betaling is voor een factuur, of indien blijkt dat hij één zijner voornaamste verplichtingen niet zal uitvoeren of er een ernstig risico bestaat dat hij deze niet zal uitvoeren, en dit zelfs nog voor deze verplichting opeisbaar wordt.

Ingeval van ontbinding van de verkoop in toepassing van onderhavig artikel, zal de koper ons een schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair vastgesteld op een minimum bedrag van 25 % van de verkoopprijs, zonder afbreuk te doen voor onze vennootschap aan het recht een hogere schadevergoeding te eisen, ten laste voor haar het bewijs van een belangrijker nadeel te leveren.

11. Bevoegdheid

Elk geschil in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met onze contractuele betrekkingen met de koper valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van NAMEN (NAMUR).

12. Toepasselijk recht

Onze contractuele betrekkingen met de koper zullen beheerst worden door het Belgisch recht, daarin begrepen, ingeval van internationale verkoop, de Overeenkomst van de Verenigde Naties op de internationale verkoopscontracten van goederen van 11 april 1980.